top of page

Lina vom Luisenhof

ZB-NR.128801 / WT:09.05.2016

HD free / ED free / JLPP n/n 

BH / ZTP / IGP3 / Multi V1

V:Artos vom Saaleufer

M:Amely vom Luisenhof

LINA is SWISS SHOW CHAMPION!!!

2017_05 KS Österreich - V2 Res.JCAC - Vize Club Youth Siegerin Austria 2017" 


2017_05 ES Dortmund - V2 Res. JCAC, Res.Anw.Dt.VDH-JCH, "Vize Europe Youth Siegerin 2017"

 

3 day CACIB in GENEVA SWITZERLAN
09.11.2018 Friday V1 CAC
10.11.2018 Saturday V1 CAC Res.CACIB
11.11.2018 Sunday V1 CAC Res.CACIB

2019_04 KS Österreich - V1 CACA

6. Markgräfler - Spezialzuchtschau 01.05.2019

Champion Klasse: V1 / CAC / Anw.Dt.Ch.VDH

SKG Klub Sieger Swiss 04.052019

Champion Klasse: V1 CAC 

VDH Europasieger-Ausstellung 17.05.2019

Champion Klasse: V2 Res. Anw.Dt.Ch.VDH

             "Vize Europe Siegerin 2019" 

37. Badenschau 16.06.2019

Champion Klasse: V1 CAC / BOB /Anw.Dt.Ch.VDH

                     "Badensiegerin 2019"

10. Reichsstadtschau 23.06.2019

Champion Klasse: V1 Res.CAC /  Anw.Dt.Ch.VDH

2. Wiesentäler Spezialzuvhtschau 28.07.2019

Champion Klasse: V1 / Anw.Dt.Ch.VDH

IRA Ludwigshafen 10.08.2019

Champion Klasse: V1 / CAC / CACIB / BOB    Anw.Dt.Ch.VDH /     "Rheinlandpfalzsiegerin"

ADRK 49. Klubsieger-Zuchtschau 01.09.2019

Champion Klasse: V2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH

bottom of page